Chứng nhận TOP 50 sản phẩm thân thiện với môi trường 2016

 

 

Giấy chứng nhận TOP 50 Thương hiệu cạnh tranh Việt nam 2013

 

Giấy chứng nhận TOPTEN ngành hàng hoá chất 2009

 

 

Giấy chứng nhận TOP 500 thương hiệu hàng đầu Việt Nam 2008